Návštěvní řád

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou společností Musicians Education s.r.o.,
IČO: 06939597, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105237 (dále jen „provozovatel“ nebo „pořadatel“), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do prostor areálu festivalu MUSICIANS 2018 a využívajících zařízení umístěná v areálu festivalu MUSICIANS 2018 (dále jen „návštěvní řád“).

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, zajištění hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku na festivalu MUSICIANS 2018 a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech akcí (dále jen „akce“), které budou součástí festivalu MUSICIANS 2018. Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné společenské atmosféry v areálu festivalu MUSICIANS 2018.

1.3 Areálem akce se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí viditelně ohraničené prostory provozovatele na pozemcích Letního kina Karlovy Vary (dále jen „areál akce“).

Návštěvníkům festivalu bude areál akce otevřen:

pátek 10.8. – 12,00 do 24,00 h.
od soboty 11.8. 11,00 do neděle 12.8. 02,00 hod.

1.4 Do areálu akce je vstup možný pouze s platnou vstupenkou nebo jiným označením určeným provozovatelem. Zakoupením vstupenky a/nebo předložením vstupenky při vstupu do areálu akce vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do areálu festivalu MUSICIANS 2018 tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v něm.

Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu akce, a to včetně zástupců médií a technického personálu.

1.5 Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do areálu akce na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

2. Areál akce

2.1 Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi návštěvníkem a pořadatelem festivalu smlouva o účasti na festivalu MUSICIANS 2018. Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky při vstupu na festival identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku. Vstupenkou se rozumí jak tištěná vstupenka umožňující vstup na festival blíže neurčené osobě, tak elektronická vstupenka (tzv. e-ticket) umožňující vstup na festival konkrétní osobě.

Každá osoba v areálu festivalu MUSICIANS 2018 je povinna po celou dobu svého pobytu v areálu mít na zápěstí identifikační pásku a/nebo jiný doklad opravňující ji k pobytu v areálu, a na žádost pracovníka pořadatele a/nebo pořadatelem pověřené osoby a/nebo bezpečnostní služby bez prodlení prokázat své oprávnění k pobytu v areálu. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu akce, nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z prostor areálu akce vykázán.

Návštěvníci a veřejnost může do areálu akce, vstupovat pouze se souhlasem provozovatele, pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

2.2 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí řádně označení pracovníci provozovatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky a Městská policie Karlovy Vary.

2.4 Osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu akce, stejně tak jako osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu akce a nemusí být do areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele a/nebo pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu f akce vykázány.

Stejně tak nemusí být do areálu které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu akce vpuštěny a/nebo mohou být z areálu akce vykázány osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo osoby, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele a/nebo pořadatelem pověřených osob.

2.5 Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu festivalu MUSICIANS 2018 vpuštěny a/nebo budou z areálu festivalu MUSICIANS 2018 vykázány, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného či jiných nákladů vynaložených na vstup a účast na které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu akce.

Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen či zcela zakázán vstup do areálu festivalu MUSICIANS 2018.

2.6 V areálu festivalu MUSICIANS 2018 je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let.

3. Povinnosti návštěvníků

3.1 Návštěvníci festivalu MUSICIANS 2018 jsou povinni chovat se v jeho areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost, zdraví třetích osob, jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu akce.

3.2 Návštěvníci festivalu MUSICIANS 2018 jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem, bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Městské policie Karlovy Vary, Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

3.3 Návštěvníci festivalu MUSICIANS 2018 jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů.

3.4 Návštěvníci festivalu MUSICIANS 2018 mají zakázáno vnášet do areálu akce zejména následující předměty:

 • alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky, psychotropní látky;
 • rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;
 • materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;
 • zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků (např. nůžky apod.);
 • spreje, leptavé, hořlavé (např. parfémy v obalu nad 200 ml), výbušné, barvící, nebo jiné látky ohrožující zdraví;
 • láhve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;
 • zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;
 • ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty nebo odpalovací zařízení;
 • nadměrné zavazadla, jízdní kola apod.;
 • deštníky, laserové ukazovátka;
 • nahrávací zařízení, filmové kamery a videokamery, profesionální a poloprofesionální fotoaparáty a zrcadlovky.

O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu festivalu MUSICIANS 2018 má právo rozhodnout provozovatel nebo jím pověřené osoby, a to zejména vedoucí pracovník bezpečnostní služby (Supervisor) a/nebo jemu nadřízené osoby. Kontrola může být provedena při vstupu do areálu, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu akce. Návštěvníci mohou být vyzváni provozovatelem nebo jím pověřenou osobou, aby nevhodné předměty nebo nadměrná zavazadla odložili v úschovně, která je umístěna v areálu akce. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné.

3.5 Návštěvníci festivalu MUSICIANS 2018 souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky provozovatele a/nebo provozovatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou, při vstupu do areálu akce.

Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky, pak nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vykázán.

3.6 Návštěvníci festivalu MUSICIANS 2018 jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele a/nebo provozovatelem pověřeným osobám provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel.

Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky, nemusí být do areálu akce vpuštěn a/nebo může být z areálu akce vykázán.

3.7 Návštěvníkům festivalu MUSICIANS 2018 je dále zakázáno:

 • přelézat či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.;
 • vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost a jsou pro tyto účely jako nepřístupné označeny;
 • pořizovat v areálu festivalu MUSICIANS 2018 jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pro komerční účely či fotografování veškerých vystoupení profesionálními a poloprofesionálními fotoaparáty a zrcadlovkami bez předchozího písemného souhlasu provozovatele;
 • kouřit mimo prostory k tomu vyznačené provozovatelem;
 • vnášet nápoje do areálu festivalu MUSICIANS 2018;
 • zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku;
 • konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál;
 • vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele a/nebo jím pověřené osoby;
 • vyhrožovat násilím a/nebo se jej dopustit vůči jednotlivci a/nebo skupině osob a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;
 • bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží;
 • rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele;
 • vstupu se psy a jinými zvířaty;
 • projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;
 • propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;
 • svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením umístěným v areálu;
 • Jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v areálu;
 • ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu, a to včetně parkových dřevin a travin;
 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu;

3.8 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v areálu festivalu MUSICIANS 2018 jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod., stejně jako v areálu festivalu MUSICIANS 2018 skladovat jakékoliv předměty.

3.9 Účastník festivalu se zavazuje v rámci bezpečnosti

a) při zdolávání případného požáru, živelné pohromy nebo jiné mimořádné události poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

b) popel a nedopalky od cigaret a ostatních tabákových výrobků odhazovat pouze do určených nádob. Dbát na bezpečnost při zapalování tabákových výrobků (sirky, zapalovače).

c) nekouřit v objektech a prostorách, které jsou označeny zákazovou tabulkou „Zákaz kouření“.

d) nepoškozovat instalované bezpečnostní značení.

e) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití instalovaných přenosných hasicích přístrojů.

f) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití hydrantových systémů ani dalších požárně bezpečnostních zařízení.

g) nepoškozovat a žádným způsobem nezasahovat do instalovaných elektrických zařízení.

h) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití ovládacích prvků instalovaných technických zařízení (rozvodné skříně elektrických zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry vody apod.).

i) při vyhlášení požárního poplachu se řídit pokyny organizátora akce, členů preventivní požární hlídky, členů ostrahy, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

3.10 Účastník festivalu se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost, odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí, bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na festival.

4. Odpovědnost za škodu

4.1 Pořadatel neodpovídá za újmu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu.

Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka zaviněním jiného návštěvníka a/nebo návštěvníků, a to jak v případě úmyslného, tak ani neúmyslného jednání, kterým by škoda byla způsobena. Škodu lze uplatnit výhradně přímo na osobě a/nebo osobách, která/které svým jednáním danou škodu způsobila/způsobily.

4.3 V případě, že návštěvníci v areálu festivalu MUSICIANS 2018 naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy a/nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele a/nebo provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

4.4 Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo újma.

4.5 Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a/nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku újmy v areálu festivalu MUSICIANS 2018.

4.6 V případě evakuace areálu festivalu MUSICIANS 2018 či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat „Požární poplachovou směrnici“ a „evakuační řád areálu“, a jsou zároveň povinni řídit se pokyny provozovatele a/nebo provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému. Požární poplachová směrnice tvoří přílohu č. 1 tohoto návštěvního řádu a je jeho nedílnou součástí.

5. Ostatní ustanovení

5.1 Vstupem do areálu návštěvníci festivalu MUSICIANS 2018 souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu festivalu MUSICIANS 2018 pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu akce pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.

5.2 Návštěvníci akce dále berou na vědomí, že v areálu akce mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci akce udělují vstupem na akci pořadateli, resp. osobám pořizujícím zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství, ve smyslu § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen “občanský zákoník”), souhlas s pořízením jejich podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich projevů osobní povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu festivalu MUSICIANS 2018. Tato doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu festivalu MUSICIANS 2018 či k dispozici u provozovatele nebo u bezpečnostní služby, a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

6.2 Nedílnou součást tohoto návštěvního řádu tvoří příloha č. 1: Požární poplachová směrnice

6.3 Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 10. 8. 2018.

6.4 Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.

6.5Pořadatel se vyhrazuje právo kdykoliv změnit tento návštěvní řád.

6.6 Důležitá telefonní čísla:

Tísňová linka 112

 

V Brně dne 18. 5. 2018

v.r.
Jan Winkler
jednatel